.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

کیفیت تولید

کیفیت تولیدات

*- کلیه تولیدات این شرکت ازقبیل: تخم چشم زده،بچه ماهیان،وماهیان پرواری قابل عرضه به بازار درتمام طول دوران رشد وقبل از رشد خود زیرنظر دکتردامپزشک تولیدشده وعاری ازهرگونه مواد آنتی بیوتیک وهورمونی بوده وازنظرسلامت مصرف برای تمامی افراد 100% تضمین شده میباشند.

*- اطلاعات دوران رشد ،لحظه به لحظه ومرحله به مرحله توسط کارشناسان ثبت وبرای کلیه تولیدات درتمامی طول دوران تولید شناسنامه قابل دسترس موجود میباشد.