.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

ظرفیت تولید

این مزرعه در حال حاضر دارای ظرفیت تولید زیر میباشد

          *- تولید تخم چشم زده فصل                                                 120 میلیون           قطعه در سال

          *- تولید تخم چشم زده خارج از فصل                                     80   میلیون           قطعه در سال

          *-  بچه ماهی                                                                        80   میلیون          قطعه در سال

          *- ماهی پرواری                                                                    300 تن در سال