.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

این مزرعه در حال حاضر دارای ظرفیت تولید زیر میباشد

          *- تولید تخم چشم زده فصل                                                 120 میلیون           قطعه در سال

          *- تولید تخم چشم زده خارج از فصل                                     80   میلیون           قطعه در سال

 

این شرکت دارای مجوزبرداشت میزان 2000 لیتردرثانیه آب شیرین وقابل شرب از سراب گاماسیاب که سرچشمه آن در 3 کیلومتری مزرعه بوده ودر بالا دست آن و فاقد هرگونه فاضلاب کشاورزی و صنعتی است میباشد.

این آب با داشتن دمای 8-11 درجه سانتیگراددرطول سال دارای مزیت استثنایی و شرایط تولید تخم ماهی قزل الا در تمام طول سال و پرورش آن با داشتن گوشتی لذیذ واستثنائی را دارامیباشد.