.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

تحقیق و توسعه R&D

دربخش تحقیق وتوسعه این شرکت همه روزه بادریافت آخرین دستاوردهای علمی وعملی درزمینه تولید آبزیان،تولید ماهیان سردابی ،تولید ماهی قزل الا،تولید تخم چشم زده،تولید انواع موادضدعفونی کننده ،تولیدانواع داروها ومکمل های غذایی،وکلیه  پیشرفتهای حاصله درزمینه مدیریت مزارع تکثیر وپرورش درسطح جهانی ،وهمچنین باارتباط روزمره با مراکز آکادمیک وتحقیقاتی بین المللی نسبت به انتقال تکنولوژی های نوین جهت بهبود کیفیت تولید میباشند.