.

33475509 (081) 98+

33475508 (081) 98+

نهاوند، کیلومتر 7 جاده نهاوند- نورآباد، بعد از روستای وراینه، مزرعه پرورش ماهی قزل دانش

استاندارد تولید

استانداردها

تمامی فعالیت های تولیدی ،بهداشتی وتغذیه ماهیان دراین مزرعه طبق استانداردهای بین المللی وتحت نظارت کارشناسان باتجربه انجام میگردد،رضایت پرورش دهندگان مشتری لین مزرعه بهترین شاهد این مدعا ست.

شعارما :

                                     ”  همه امور وفعالیت ها ازابتدا درست “

 به مفهوم عدم گذشت وچشم پوشی از خطاهای تاثیرگذاربرکیفیت تولید ماست.

 

مدیریت شرکت درحال فراهم نمودن مقدمات اجرایی شدن دوتوافق اساسی برای دریافت گواهینامه های معتبر بین المللی درزمینه صنایع غذایی وبهداشت میباشد.

لطفا پیگیری صفحه خبرهای ما دراین وبسایت باشید